Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
I. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC QUÝ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH QUÝ II NĂM 2021
8h30 – 8h35 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình Hội nghị Chánh Văn phòng
8h35 – 8h50 Phát biểu khai mạc Hội nghị của Bộ trưởng
8h50 – 9h00 Báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác, nhiệm vụ chính phủ, thủ tướng chính phủ, lãnh đạo bộ giao trong quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2021 Chánh Văn phòng Bộ
9h00 – 9h10 Báo cáo tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quý I, triển khai nhiệm vụ quý II và 09 tháng cuối năm 2021; việc giải quyết các kiến nghị của các địa phương, doanh nghiệp và cử tri liên quan đến chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường Vụ trưởng Vụ Pháp chế
9h10 – 9h20 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP của Chính phủ; tình hình giải ngân, phê duyệt dự toán, triển khai các nhiệm vụ, dự án chuyên môn của tất cả các đơn vị và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II và 09 tháng cuối năm 2021. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính
9h20 – 9h30 Báo cáo công tác ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2021. Cục trưởng Cục CNTT và Dữ liệu TNMT
9h30 – 10h00 Phát biểu và thảo luận của các đơn vị Các đơn vị
10h00 – 10h15 Nghỉ giải lao
10h15 – 10h45 Phát biểu và thảo luận của các đơn vị Các đơn vị
10h45 – 11h15 Phát biểu của các Thứ trưởng
11h15 – 11h30 Phát biểu chỉ đạo và kết luận của Bộ trưởng
11h30 – 12h00 Biểu trưng ghi công và tặng hoa tri ân cho một số đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đã nghỉ công tác và chúc mừng các đồng chí lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ mới được bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
II. TÀI LIỆU
1 Chương trình hội nghị
2 Báo cáo giao ban quý I.2021
3 Báo cáo cải cách hành chính của Bộ quý I.2021
4 Chuyên đề Vụ Pháp chế
5 Chuyên đề Văn phòng Bộ
6 Chuyên đề Vụ Kế hoạch - Tài chính
7 Chuyên đề Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
8 Phụ lục 01 - Chương trình Văn bản quy phạm pháp luật
9 Phụ lục 02a - Giải ngân nguồn sự nghiệp 2020
10 Phụ lục 02b - giải ngân nguồn sự nghiệp 2021
11 Phụ lục 02c - Tổng hợp tình hình triển khai thực hiện ĐA, DA, NVCM_(tính đến 31.3.2021)
12 Phụ lục 02đ - Các đơn dự án đến thời hạn QT hoàn thành
13 Phụ lục 02d - Tổng hợp BCGN nguồn đầu tư_07.4.21
14 Phụ lục 02e - Báo cáo thực hiện ODA năm 2020
15 Phụ lục 04 - Theo dõi nhiệm vụ CP TTg
16 Phụ lục 05 - Kết quả giải quyết thủ tục hành chính