Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ 5 NĂM 2016 - 2020; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÁC NĂM TIẾP THEO CỦA NGÀNH TN&MT
1 08h00 – 08h30 Đón tiếp đại biểu Ban Tổ chức
2 08h30 – 08h35 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình Hội nghị Chánh Văn phòng
3 08h35 – 08h50 Phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Trần Hồng Hà
4 08h50 – 09h20 Tổng kết công tác năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ các năm tiếp theo của ngành tài nguyên và môi trường Phim tư liệu
5 09h20 – 10h30 Phát biểu của đại diện lãnh đạo Bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương Đại diện các Bộ, ban, ngành và địa phương
6 10h30 – 11h00 Phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Đ/c Trịnh Đình Dũng, UVBCHTWĐ, Phó Thủ tướng Chính phủ
7 11h15 – 11h30 Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ Bộ trưởng Trần Hồng Hà
8 11h30 – 12h00 Công bố và trao tặng các Quyết định khen thưởng (dự kiến nếu còn thời gian) Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ
1 Báo cáo Tổng kết công tác năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ các năm tiếp theo của ngành tài nguyên và môi trường
2 Báo cáo Kết quả xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường tháo gỡ các vướng mắc, rào cản từ thực tiễn, phát huy nguồn lực tài nguyên, bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020
3 Báo cáo Kết quả công tác Cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4 Báo cáo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường