Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
Ngày 05/11/2020
1 8h00 - 17h00 Tham quan Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV - Cục Văn thư Lưu trữ NN
Ngày 06/11/2020
1 08:00 - 08:05 Giới thiệu Đại biểu Văn phòng
2 08:05 - 08:15 Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị. Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường
3 08:15 - 08:25 Phát biểu chào mừng của UBND tỉnh Lâm Đồng. Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng
4 08:25 - 08:55 Báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06/10/2004 và công tác ứng dụng CNTT, triển khai Chính phủ điện tử tài nguyên và môi trường năm 2019-2020 và nhiệm vụ các năm tiếp theo. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
5 08:55 - 09:05 Giới thiệu Kế hoạch số 777/KH-BCSĐ ngày 09/9/2020 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
6 09:05 - 09:35 Công tác triển khai, vận hành Chính phủ điện tử (văn bản quy phạm pháp luật, Cổng Dịch vụ công quốc gia; Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia; tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ thủ tục hành chính…). Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ
7 09:35 - 09:55 NGHỈ GIẢI LAO.
8 09:55 - 10:25 Hướng dẫn triển khai Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành. Giới thiệu về Chuyển đổi số trong hoạt động của Bộ, ngành, địa phương, phát triển chính phủ số, chính quyền số các cấp. Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông
9 10:25 - 10:55 Công tác thông tin, lưu trữ tài liệu tài nguyên và môi trường: giới thiệu Nghị định 30/2020/NĐ-CP; Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” theo Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội Vụ
10 10:55 - 11:25 Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và giải pháp thực hiện. Cục An toàn thông tin - Bộ TT & TT
11 11:25 - 11:40 Rà soát, hướng dẫn công tác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường: Triển khai Nghị định 47/2020-NĐ-CP, Nghị định 73/2017/NĐ-CP. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
NGHỈ TRƯA
12 14:00 - 14:15 Hướng dẫn Thông tư 20/2019/BTNTM Ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường; Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
13 14:15 - 14:40 1. Hướng dẫn Khung kiến trúc ứng dụng CNTT tài nguyên và môi trường tại các địa phương; 2. Triển khai nền tảng kết nối chia sẻ (LGSP) ngành tài nguyên và môi trường. 3. Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ, ngành tài nguyên và môi trường; Danh mục dữ liệu mở ngành tài nguyên và môi trường; Quy định về cấu trúc trao đổi dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
14 14:40 - 15:10 Giới thiệu, triển khai các hệ thống thông tin Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT
- - 1. Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài nguyên và Môi trường kết nối, liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia
- - 2. Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành tài nguyên và môi trường
- - 3. Hệ thống thông tin tham vấn, giải đáp chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường
- - 4. Hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường
- - 5. Hệ thống họp trực tuyến.
15 15:10 - 15:35 Giới thiệu, triển khai Cơ sở dữ liệu về đất đai quốc gia. Tổng cục Quản lý đất đai
16 15:35 - 15:55 Giới thiệu, triển khai CSDL tài nguyên nước. Cục Quản lý tài nguyên nước
15:55 - 16:10 NGHỈ GIẢI LAO
17 16:10 - 16:35 Giới thiệu các giải pháp công nghệ, trang thiết bị mới trong ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử, CMCN 4.0, chuyển đổi số. Các đối tác chuyển giao giải pháp, công nghệ
- - Ứng dụng công nghệ trong quan trắc tài nguyên và môi trường Deahan Group
18 16:35 - 16:55 Trao đổi về tình hình, kinh nghiệm triển khai ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử tại các Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị trực thuộc Bộ. Sở TN&MT các tỉnh/thành phố
19 16:55 - 17:30 Tọa đàm về thực trạng, vướng mắc, phương hướng giải quyết trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường. Toàn thể hội nghị
20 17h30 KẾT THÚC HỘI NGHỊ
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ
1 Kế hoạch hành động số 777/KH-BCSĐ ngày 09/09/2020 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường
2 Hướng dẫn công tác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
3 Hướng dẫn Khung kiến trúc ứng dụng CNTT tài nguyên và môi trường tại các địa phương
4 Giới thiệu nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu Bộ TN&MT
5 Giới thiệu hệ thống báo cáo tổng hợp ngành tài nguyên và môi trường
6 Giới thiệu hệ thống thông tin tham vấn, giải đáp chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường
7 Giới thiệu hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường
8 Giới thiệu hệ thống họp trực tuyến
9 Giới thiệu hệ thống quản lý, cập nhật CSDL quan trắc môi trường
10 Giới thiệu Hệ thống Quản lý, giám sát việc khai thác, sử dụng nước và xả thải vào nguồn ngước
11 Giới thiệu các giải pháp của Trung tâm Cơ sở hạ tầng CNTT