Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC 09 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 03 THÁNG CUỐI NĂM 2020
1 14h00 – 14h05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình Hội nghị Chánh Văn phòng
2 14h05 - 14h20 Phát biểu khai mạc Hội nghị của Bộ trưởng
3 14h20 – 14h30 Báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác, nhiệm vụ chính phủ, thủ tướng chính phủ, lãnh đạo bộ giao 09 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác 03 tháng cuối năm 2020 Chánh Văn phòng
4 14h30 – 14h40 Báo cáo đánh giá tình hình thực thiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; kết quả công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư; tình hình giải ngân trong 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2020 Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính
5 14h40 – 14h50 Báo cáo công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 Vụ trưởng Vụ Pháp chế
6 14h50 - 15h00 Báo cáo đánh giá về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của ngành, việc thực hiện ký số các văn bản và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ 9 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai trong 3 tháng cuối năm 2020 Cục trưởng Cục CNTT và Dữ liệu TNMT
7 15h00 – 15h30 Phát biểu và thảo luận của các đơn vị Các đơn vị
8 15h30 – 15h45 Nghỉ giải lao
9 15h45 – 16h15 Phát biểu và thảo luận của các đơn vị Các đơn vị
10 16h15 – 16h45 Phát biểu của các Thứ trưởng
11 16h45 – 17h00 Phát biểu chỉ đạo và kết luận của Bộ trưởng
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ
1 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 03 tháng cuối năm 2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường
2 Báo cáo kết quả công tác CCHC quý III năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường
3 Báo cáo kết quả công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính 09 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2020 Vụ Tổ chức cán bộ
4 Phụ lục 01: Chương trình công tác
5 Phụ lục 02a: Tình hình giải ngân các nguồn sự nghiệp
6 Phụ lục 02b: Tổng hợp tình hình triển khai thực hiện ĐA, DA, NVCM
7 Phụ lục 02c: Giải ngân vốn đầu tư
8 Phụ lục 02d: Tình hình quyết toán DA đầu tư
9 Phụ lục 03: Theo dõi nhiệm vụ CP TTg LDB
10 Phụ lục 04: Tình hình giải quyết TTHC 9 tháng đầu năm 2020
11 Phụ lục 05: Đề án, thông tư trình 3 tháng cuối năm 2020