Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
Chương trình tập huấn cho các đơn vị trực thuộc Bộ
Ngày thứ nhất
08h00 – 08h15 Khai mạc Lãnh đạo Văn phòng Bộ - Lãnh đạo Cục CNTT & Dữ liệu TNMT
08h15 – 09h30 Giới thiệu Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành tài nguyên và môi trường phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành Cục CNTT & Dữ liệu TNMT
09h30 – 09h45 Nghỉ giải lao
09h45 - 10h30 Hướng dẫn cập nhật số liệu một số biểu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tại Bộ Cục CNTT & Dữ liệu TNMT
10h30 - 11h30 Trao đổi - thảo luận Văn phòng Bộ - Cục CNTT & Dữ liệu TNMT
11h30 – 13h30 Nghỉ trưa
13h30 – 14h15 Giới thiệu Hệ thống quản lý nhiệm vụ Cục CNTT & Dữ liệu TNMT
14h15 – 15h15 Hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý nhiệm vụ của Bộ Cục CNTT & Dữ liệu TNMT
15h30 – 15h45 Nghỉ giải lao
15h45 – 17h00 Trao đổi - thảo luận
Ngày thứ hai
08h00 – 08h30 Giới thiệu và hướng dẫn bổ sung Hệ thống tương tác trong công tác chỉ đạo, điều hành giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường Cục CNTT & Dữ liệu TNMT
08h30 - 09h30 Hướng dẫn chức năng tương tác trực tuyến Cục CNTT & Dữ liệu TNMT
09h30 - 09h45 Nghỉ giải lao
09h45 - 10h00 Giới thiệu ứng dụng eMonre, phiên bản 2.0 Cục CNTT & Dữ liệu TNMT
10h00 - 10h45 Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng eMonre, phiên bản 2.0 Cục CNTT & Dữ liệu TNMT
10h45 - 11h30 Trao đổi - thảo luận Văn phòng Bộ TN&MT - Cục CNTT & Dữ liệu TNMT
Chương trình tập huấn cho các Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày thứ nhất
08h00 – 08h15 Khai mạc Lãnh đạo Văn phòng Bộ - Lãnh đạo Cục CNTT & Dữ liệu TNMT
08h15 – 09h30 Giới thiệu Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành tài nguyên và môi trường phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành Cục CNTT & Dữ liệu TNMT
09h30 – 09h45 Nghỉ giải lao
09h45 - 10h30 Hướng dẫn cập nhật số liệu cho 04 biểu để tổng hợp, kết nối liên thông, cung cấp thông tin cho Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia theo Quyết định số 293/QĐ-TTg Cục CNTT & Dữ liệu TNMT
10h30 - 11h30 Trao đổi - thảo luận Văn phòng Bộ - Cục CNTT & Dữ liệu TNMT
11h30 – 13h30 Nghỉ trưa
13h30 – 15h15 Hướng dẫn cập nhật số liệu một số biểu theo thông tư 29/2019/TTBTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 Cục CNTT & Dữ liệu TNMT
15h15 – 15h30 Nghỉ giải lao
15h30 – 17h00 Trao đổi - thảo luận và lấy ý kiến góp ý điều chỉnh Thông tư 29/2019/TTBTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chế độ báo cáo định kỳ hàng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng Bộ - Cục CNTT & Dữ liệu TNMT
Ngày thứ hai
08h00 – 08h15 Giới thiệu Hệ thống tương tác trong công tác chỉ đạo, điều hành giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường Cục CNTT & Dữ liệu TNMT
08h15 - 08h45 Hướng dẫn bổ sung chức năng gửi, nhận văn bản điện tử với Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ, giữa các Sở TN&MT; tra cứu, theo dõi quá trình xử lý văn bản bản Cục CNTT & Dữ liệu TNMT
08h45 - 09h15 Hướng dẫn chức năng tương tác trực tuyến Cục CNTT & Dữ liệu TNMT
09h15 - 09h30 Nghỉ giải lao
09h30 - 11h00 Trao đổi - thảo luận Văn phòng Bộ TN&MT - Cục CNTT & Dữ liệu TNMT
Tài liệu
Tài liệu HDSD phân hệ BCTH
Tài liệu HDSD phân hệ QTHT
Tài liệu HDSD APP eMonre_v2.0
Tài liệu HDSD hệ thống tương tác cho Sở TNMT
5161/BTNMT-CCNTT