Thứ tự Thời gian Nội dung Chủ trì, thực hiện Tải về
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
1 14h00 - 14h10 Khai mạc, giới thiệu đại biểu Cục CNTT&DL TNMT
2 14h10 - 14h30 Hiện trạng công tác quản lý thông tin dữ liệu về môi trường Trung tâm Quan trắc miền Bắc – Tổng cục Môi trường
3 14h30 - 14h40 Hiện trạng thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ thông tin, dữ liệu công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ Công an Cục Y tế - Bộ Công An
4 14h40 - 15h00 Kết nối chia sẻ thông tin dữ liệu theo Khung kiến trúc chính phủ điện tử Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông
5 15h00 - 15h20 Khung Cấu trúc cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia Trung tâm Thông tin lưu trữ và thư viện tài nguyên môi trường Quốc gia
6 15h20 - 15h40 Giải pháp Kết nối, trao đổi, chia sẻ và khai thác thông tin dữ liệu Môi trường quốc gia Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS
GIẢI LAO
7 15h50 - 16h10 Trình bày kết quả thử nghiệm tại cấp Trung ương và địa phương Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS
8 16h10 - 16h20 Tham luận của địa phương Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh
9 16h20 - 16h50 Trao đổi thảo luận Toàn thể đại biểu
10 16h50 - 17h00 Kết luận Cục CNTT&DL TNMT
TÀI LIỆU HỘI THẢO
1 Giấy mời
2 Báo cáo đánh giá hiện trạng thu thập, quản lý, chia sẻ thông tin dữ liệu môi trường và ứng dụng CNTT trong QLNN
3 Báo cáo khoa học về cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng khung cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành
4 Khung cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia và báo cáo thuyết minh mô tả danh mục, cấu trúc chi tiết các nhóm lớp thông tin dữ liệu Môi trường
5 Quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ trao đổi, tích hợp, chia sẻ và khai thác thông tin dữ liệu; Giải pháp kỹ thuật phục vụ quản lý, vận hành khung CSDL
6 Thông tin hệ thống thử nghiệm của đề tài