Kỷ yếu hội thảo

LĨNH VỰC VIỄN THÁM CHỦ ĐỘNG THAM GIA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

LĨNH VỰC VIỄN THÁM CHỦ ĐỘNG THAM GIA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ...........................................................................

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC CHỦ ĐỘNG THAM GIA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC CHỦ ĐỘNG THAM GIA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ.......................................

Định hướng phát triển khoa học công nghệ ngành TNMT phù hợp với cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (Cách mạng 4.0) là sự kết hợp nhuần nhuyễn của hai yếu tố nền tảng chính...

LĨNH VỰC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHỦ ĐỘNG THAM GIA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

LĨNH VỰC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHỦ ĐỘNG THAM GIA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ.................................

Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư................................

Lĩnh vực biển và hải đảo chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Lĩnh vực biển và hải đảo chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư............................................

Lĩnh vực Khí tượng thủy văn chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Lĩnh vực Khí tượng thủy văn chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư..............................................................

Lĩnh vực môi trường chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Lĩnh vực môi trường chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư....................................................................

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư....................................................................................

Lĩnh vực quản lý đất đai chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Lĩnh vực quản lý đất đai chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư/////////////////////////////////////////////////////////

Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số Bộ Tài nguyên và Môi trường trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số Bộ Tài nguyên và Môi trường trong bối cảnh...

Tổng số: 12 bản ghi.