Sự kiện KHCN

Hội thảo khoa học “Chính sách, giải pháp của Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

14/08/2019 | 0
Sáng ngày 12 tháng 12 năm 2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo khoa học “Chính sách, giải pháp của Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

Sáng ngày 12 tháng 12 năm 2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo khoa học “Chính sách, giải pháp của Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Hội thảo nhằm quán triệt thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;Được sự đồng ý của Lãnh đạo, hôm nay Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Chính sách,giải pháp của Bộ Tài nguyên và môi trường chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

 

                                                                                      

                                                 

Tài liệu hội thảo được đăng tải tại địa chỉ :http://cmcn4.monre.gov.vn/