Các bài trình bày hội thảo

Trí tuệ nhân tạo và khả năng ứng dụng trong các bài toán giám sát, dự báo, cảnh báo, hỗ trợ ra quyết định ngành tài nguyên và môi trường

Trí tuệ nhân tạo và khả năng ứng dụng trong các bài toán giám sát, dự báo, cảnh báo, hỗ trợ ra quyết...

Nhiệm vụ và giải pháp của Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Nhiệm vụ và giải pháp của Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp...

Chuyển đổi số quốc gia trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Chuyển đổi số quốc gia trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.........................................

Những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết số 52-NQ/TW và các vấn đề đặt ra đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường

Những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết số 52-NQ/TW và các vấn đề đặt ra đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường................................

Công nghệ chuỗi khối (blockchain) và ứng dụng giải quyết các bài toán của ngành tài nguyên và môi trường

Công nghệ chuỗi khối (blockchain) và ứng dụng giải quyết các bài toán của ngành tài nguyên và môi trường..................

Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW

Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW............................

Tổng số: 6 bản ghi.